Υπηρεσίες

Total Financial Services

Υπηρεσίες

Total Financial Services

by takisv76

Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας προσφέρει σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της,

Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης χρέους που απευθύνονται  σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων της οικονομίας

Καθορισμός και υλοποιήση στρατηγικής, ή κατεύθυνσης και λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων

Εντοπισμός βασικών τομέων βελτίωσης και ανάπτυξη βέλτιστων μοντέλων μεγιστοποίησης αποδοτικότητας.

Δημιουργία επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ και αναζήτηση ευκαιριών πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Η σημαντική επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής κατά την ίδρυση επιχείρησης.

Top