Υπηρεσίες

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

Οργάνωση Επιχειρήσεων

by takisv76
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Διοικητική Οργάνωση

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

Οργάνωση Πωλήσεων

 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
 • Έντυπα πωλήσεων
 • Κίνητρα bonus – στόχοι Πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων / γεωγραφικά
 • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
 • Στατιστικά πωλήσεων

Οργάνωση Ανθρώπινων Πόρων

 • Διαδικασίες
 • Έντυπα
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος & πνεύματος συνεργασίας
TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top