Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διαχείρισης Χρέους

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διαχείρισης Χρέους

by takisv76
Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης χρέους που απευθύνονται  σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο την αναδιάρθρωση των οφειλών. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα διαχείρισης χρέους και αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων με στόχο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων προτάσεων, στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Πτωχευτικός Κώδικας

Με τον αναμορφωμένο Πτωχευτικό Κώδικα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όσους ιδιοκτήτες ή μετόχους εταιρειών είναι συνεργάσιμοι στη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Στον Νόμο περιγράφεται η δυνατότητα του οφειλέτη να βγει ξανά στον επιχειρηματικό στίβο εφόσον το πτωχευτικό δικαστήριο τον κηρύξει «συγγνωστό».

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

O εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (Ν.4469/2017) εισάγει µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους. Σκοπός του είναι να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες – επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, την Εφορία, τους Ασφαλιστικούς Φορείς, τους ΟΤΑ, τις Τράπεζες και τους λοιπούς ιδιώτες προμηθευτές.

Υπηρεσίες διαχείρισης χρέους

Η TFS (Total Financial Services) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης χρέους.

  • Διαχείριση υποχρεώσεων οφειλών προς το Δημόσιο (φ.π.α, ασφαλιστικές εισφορές, λοιποί φόροι και υποχρεώσεις)
  • Διαχείριση Τραπεζικών Σχέσεων / Διαπραγματεύσεις Οφειλών
  • Διαχείριση Οφειλών προς Τρίτους (Κατασχέσεις / Διαταγές Πληρωμής / Πλειστηριασμοί / Ασφαλιστικά Μέτρα / Επισχέσεις)
  • Διαχείριση Οφειλών Προσωπικού
  • Παροχή Νομικής Υποστήριξης / Προστασίας
  • Υπαγωγή στο Πτωχευτικό Δίκαιο (Άρθρο 99/Άρθρο 107)
  • Διαχείριση Εταιρικών Σχημάτων (Μετατροπές / Συγχωνεύσεις / Λύσεις / Συστάσεις/ Ίδρυση εξωχώριων εταιρειών)
  • Προτάσεις για πιο εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησής σας.

We help companies identify quick, targeted, customized solutions as well as strategic and operational improvements to boost underperforming sales organizations.

We help clients define the target customer or sweet spot — the area of distinct advantage over competitors—to inform business decisions and investment allocation.

We ensure marketing investments are generating highest returns and reinforcing the brand positioning; and build a loyal customer base through branding that cultivates a strong, trusted image.

We work with companies to develop a series of positive interactions with the customer to earn their advocacy and inform consistent delivery of experiences to drive top-line growth.

TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top