Νέα

Τρόποι ρύθμισης κόκκινων δανείων

by takisv76

 1. Με την διαδικασία της Ελέυθερης Διαπραγμάτευσης

Αφορά όλους τους δανειολήπτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα) και όλα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση.

Μέσω της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, μπορεί να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση / ρύθμιση των οφειλών σας με «κούρεμα» ή/και «πάγωμα» μέρους της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.

 

 1. Με τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει εφαρμογή στα παρακάτω:

 • Αφορά μόνο τραπεζικές οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση
 • Οφειλές που έχουν καταγγελθεί δεν υπάγονται
 • Ισχύει τόσο για οφειλές ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων
 • Δεν υπάγονται οφειλέτες που έχουν χαρακτηριστεί μη-συνεργάσιμοι
Τύποι λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης
Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης.
 • Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
 • Μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης
  περιόδου.
 • Περίοδος χάριτος.
 • Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων.
 • Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου.
 • Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.
Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης

Ως μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης κατατάσσονται τύποι λύσεων ρύθμισης, η διάρκεια των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

 • Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
 • Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).
 • Παράταση της διάρκειας.
 • Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε:
  • ένα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει, και
  • υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής.
 • Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη
 • Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.
 • Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.
Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης

Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της
συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής,
αποσκοπώντας στην οριστική τακτοποίηση της οφειλής.

 • Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης
  ρύθμισης.
 • Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης
  μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα και υπογράφει μια σύμβαση
  χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε (5) έτη).
 • Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.
 • Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου..
 • Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
 • Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του
  ιδρύματος.
 • Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων.

 

 1.  Με τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Αναδιάρθρωσης

Ως προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων & των ελευθέρων επαγγελματιών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι :

 • Η επιχείρηση να κριθεί βιώσιμη
 • Τα χρέη να είναι άνω των € 20.000 και να έχουν δημιουργηθεί πριν τις 31.12.2016 και να βρίσκονται σε τρίμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση ή σε ρύθμιση μετά την 1.7.2016

Εκτός των τραπεζικών οφειλών  στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τα Ασφαλιστικά ταμεία ή σφραγισμένες επιταγές λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή εκδοθείσες διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή) αναμένεται να ξεκινήσει  τον Αύγουστο

Βασική καινοτομία του νόμου, είναι ότι δεν απαιτείται η συμφωνία όλων των μερών, αλλά αν συμφωνήσουν τα 3/5 των πιστωτών, οι υπόλοιποι, ακόμη και αν διαφωνούν, επιβάλλεται η λύση σε όλους. Σε τελική φάση, η συμφωνία πηγαίνει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο για να την επικυρώσει ώστε να είναι υποχρεωτική για όλους.

 

 1.  Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους

 • Πτωχευτικός Κώδικας (για τους εμπόρους)
 • Νόμος Κατσέλη 3869/2010 (για τα φυσικά πρόσωπα)
Top
error: