Υπηρεσίες

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων

by takisv76
Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) είναι μια διαδικασία ενός οργανισμού για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματος (Vision).
Προκειμένου να καθορίσει πού πηγαίνει, ο οργανισμός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται. Τότε προσδιορίζει που θέλει να πάει και πώς θα φτάσει εκεί. Το έγγραφο που προκύπτει από αυτή την διαδικασία ονομάζεται «στρατηγικό σχέδιο».

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ως Στρατηγικός Σχεδιασμός ορίζεται ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων, με ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας (κυλιόμενο), η κατάστρωση των σχετικών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, η παρακολούθηση, ανασκόπηση και συνεχής αναπροσαρμογή αυτών των σχεδίων.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Η δημιουργία και η βελτίωση του επιχειρησιακού πλάνου της εκάστοτε εταιρείας αποτελεί την πρώτη διαδικασία ορισμού και κατανόησης του σκοπού της, καθώς και των μεθόδων με τους οποίους θα καταστεί ανταγωνιστική μέσα στο περιβάλλον της.

Η TFS είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση που προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες, στόχους και προτεραιότητες της κάθε επιχείρησης.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση SWOT
 • Διατύπωση οράματος – αποστολής
 • Στρατηγικοί στόχοι
 • Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης
 • Υπηρεσίες / Προϊόντα
 • Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Eπιχειρησιακοί Στόχοι
 • Παράγοντες επιτυχίας
 • Δραστηριότητες/υπηρεσίες
 • Οργανωτική Δομή – Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Λειτουργικό Πλαίσιο (Διαδικασίες)
TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top