Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

by takisv76
Η δημιουργία και σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Σκοπιμότητα

H επιχειρηματική ιδέα θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τις σχετικές ομάδες αγοράς στις οποίες απευθύνεται η επιχείρηση αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός της επιχείρησης.

Βιωσιμότητα

Η επιχειρηματική ιδέα θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τις σχετικές ομάδες αγοράς στις οποίες απευθύνεται η επιχείρηση αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός της επιχείρησης

Περιγραφή των υπηρεσιών μας

Στα πλαίσια των υπηρεσιών μας, η εταιρεία μας, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης που εστιάζει:

  • Αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των απαιτούμενων πόρων
  • Λεπτομερή μελέτη και ανάλυση της αγοράς
  • Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός)
  • Καθορισμός των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης
  • Αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης
  • Σχεδιασμός της εκτέλεσης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Επίσημος ορισμός

Μια μελέτη σκοπιμότητας είναι μια κατανοητή αναφορά που εξετάζει λεπτομερώς τα 5 πλαίσια ανάλυσης ενός πρότζεκτ. Λαμβάνει επίσης υπόψιν τα 4 P του, τα ρίσκα και τα POV του, και τους περιορισμούς του (χρόνος, κόστος και κανόνες ποιότητας). Ο στόχος είναι να διευκρινιστεί αν το project θα πρέπει να προχωρήσει, να επανασχεδιαστεί ή να εγκαταλειφθεί.[5].

Τα 5 πλαίσια ανάλυσης είναι: το πλαίσιο του ορισμού, το πλαίσιο των ρίσκων που περιέχει, το πλαίσιο δυνατοτήτων, το παραμετρικό πλαίσιο, το πλαίσιο κύριων και συσχετιζόμενων στρατηγικών.

Τα 4 P ορίζονται παραδοσιακά ως Plan, Proccesses, People και Power (Πλάνο, Διαδικασίες, Ανθρώπινο Δυναμικό και Ισχύς). Τα ρίσκα θεωρούνται εξωτερικά του πλάνου (π.χ. οι καιρικές συνθήκες) και χωρίζονται σε 8 κατηγορίες: (Πλάνο) οικονομικά και διοργανωτικά (π.χ. κυβερνητική δομή για ένα ιδιωτικό πρότζεκτ), (Διαδικασίες) περιβαλλοντικά και τεχνολογικά, (Ανθρώπινο Δυναμικό) μάρκετινγκ και κοινωνικο-πολιτιστικά, και (Ισχύς) νομικά και πολιτικά. Τα POV είναι Σημεία Αδυναμίας: διαφέρουν από τα ρίσκα με την έννοια ότι είναι εσωτερικά του πρότζεκτ και μπορούν να ελεγχθούν ή να εξαλειφθούν.

Οι περιορισμοί είναι οι στάνταρ περιορισμοί του χρόνου, του κόστους και των κανόνων ποιότητας, οι οποίοι μπορούν να διευκρινιστούν και να μετρηθούν σε όλη τη διάρκεια του project. Ανάλογα με τον τύπο του, ίσως αρκούν μέρη της μελέτης για να ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας. Για παράδειγμα, μικρά πρότζεκτ ίσως δεν χρειαστούν εξαντλητικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις.

TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top