Νέα

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

by takisv76

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ατομικών, μικρών και μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων καθως και αυτοαπασχολούμενων ελέυθερωων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017)

Ποιους αφορά;

Όλες τις επιχειρήσεις

 • Ατομικές
 • Μικρές & Μεσαίες
 • Μεγάλες

Ελεύθερους επαγγελματίες

 • Αυτοαπασχολούμενους
 •  Αγρότες

Ποια χρέη ρυθμίζονται;

Οφειλές προς το δημόσιο:
Οι απαιτήσεις του δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/18, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οφειλές υπέρ τρίτων:
Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/18,οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης:
Οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/18 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Ειδικότερες Οφειλές:
Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.479 του Αστικού Κώδικα

Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς:
Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις

Εξαιρούνται:
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 2 παρ. 7)

Πρόσωπα Συνδεδεμένα με τον Οφειλέτη

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας των πιστωτών οι απαιτήσεις συνδεδεμένων προσώπων.

Συγκεκριμένα:

Για φυσικά πρόσωπα:
Οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού & τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτηΓια νομικά πρόσωπα:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο του οφειλέτη & οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη.

Προυποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα

Πρέπει να πληρούν αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:

1. Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 €

2. Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2015 ή 2016 ή 2017):

 • θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
 • θετική καθαρή θέση (equity).

3. Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:

 • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2017 ή
 • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2017 ή
 • εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2017 ή
 • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2017.

Εξαιρέσεις Υπαγωγής Οφειλετών Στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ο Ν. 4469/2017 προβλέπει τις ακόλουθες εξαιρέσεις υπαγωγής οφειλετών:

 • Όταν εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής του Ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια) ή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα (επομένως και στις προπτωχευτικές διαδικασίες), εκτός εάν υπάρξει
 • παραίτηση.
 • Αν έχει εκδοθεί για μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δικαστική απόφαση, ή συζητήθηκε η υπόθεση και εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως.
 • Αν ο οφειλέτης έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν αναβιώσει.
 • Αν ο οφειλέτης δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (βλ. και άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4469/2017).
 • Αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για οικονομικό αδίκημα, ιδίως για φοροδιαφυγή, υπό τον όρο ότι η καταδίκη τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Εξαίρεση Ρύθμισης Οφειλών Μικρών Πιστωτών Βάσει Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Δεν συμμετέχουν στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού οι απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης. Ως μικροί πιστωτές θεωρούνται οι πιστωτές της επιχείρησης, με απαιτήσεις οι οποίες:

 • δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 € και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη,
 • δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 € και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη (βλ. άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 4469/2017).

Σημειώνεται όμως, ότι αν οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών υπερβαίνουν αθροιστικά είτε το ποσό των 20.000.000, είτε συνολικό ποσοστό 15% του χρέους του οφειλέτη, θα συμμετάσχουν στη ρύθμιση οι πιστωτές με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων.

Ποιοι οφειλέτες δεν έχουν Δικαίωμα Υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ο Ν. 4469/2017 προβλέπει ότι δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία:

 • Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • Οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Τί συμβαίνει σε περίπτωση πιστωτή με απαιτήσεις >85% των συνολικών οφειλών

Ο Ν. 4469/2017 προβλέπει ότι δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία:

 • Η αίτηση του οφειλέτη διαβιβάζεται μέσω της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στον εν λόγω πιστωτή για Διμερή Διαπραγμάτευση.
 • Δεν προβλέπεται ο ρόλος του συντονιστή κατά την περίπτωση διμερούς διαπραγμάτευσης εφόσον πρόκειται για οφειλή έναντι ενός μόνο δανειστή.
 • Δεν έχουμε εφαρμογή των άρθρων 6 έως και 14, δηλαδή δεν διορίζεται συντονιστής, δεν ελέγχεται η πληρότητα της αιτήσεως, δεν υπάρχει διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν εφαρμόζονται οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης, δεν υπάρχει αμοιβή συντονιστή, ούτε πραγματογνώμονας, ούτε επικύρωση από το δικαστήριο, ούτε αναστολή, ούτε συνέπειες από τη μη τήρηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, την ανατροπή και την ακύρωσή της, με εξαίρεση το άρθρο 9 παρ. 7, δηλαδή τον περιορισμό της εγγυητικής ευθύνης του δημοσίου σε όση έκταση γίνεται η ρύθμιση.
 • Ο πιστωτής ενημερώνει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εντός (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την επίτευξη ή μη της συμφωνίας με τον οφειλέτη.

Διαδικασία Αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:

Βήμα 1ο:

Ο οφειλέτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., επιλέγει την πλατφόρμα OCW, εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet και κάνει αίτηση (δείτε δίπλα) δηλώνοντας την συγκατάθεσή του για:

 • Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου
 • Κοινοποίηση των δεδομένων του στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές
 • Διασταύρωση των στοιχείων από τους προαναφερθέντες

Βήμα 2ο:

Η πλατφόρμα OCW ελέγχει αν ο οφειλέτης έχει υποβάλλει πάλι αίτηση ή υπάρχει άλλη αίτησή του σε εκκρεμότητα, οπότε δεν δικαιούται να προβεί σε υποβολή νέας.
Επιπλέον ελέγχει αν δικαιούται να εκκινήσει τη διαδικασία ο ίδιος οφειλέτης εφόσον έχει ανταποκριθεί εντός 2 μηνών σε σχετική πρόσκληση πιστωτή.

Βήμα 3ο:

Διενεργείται έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων υπαγωγής στο νόμο, εφόσον πληρούνται η διαδικασία συνεχίζεται με την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται η διαδικασία διακόπτεται.

Βήμα 4ο:

Γίνεται εισαγωγή δεδομένων:

 • Περιουσιακών στοιχείων
 • Συναλλαγών
 • Εργαζομένων
 • Συνδεδεμένων προσώπων
 • Συνοφειλετών

Βήμα 5ο:

Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης.
Επισύναψη δικαιολογητικών που δεν μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα

Τι Συμπεριλαμβάνει Η Αίτηση:

Βήμα 1ο:
Εισαγωγή των στοιχείων της επιχείρησης

Βήμα 2ο:
Εισαγωγή του καταλόγου όλων των πιστωτών της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία

Βήμα 3ο:
Εισαγωγή της πρότασης της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της βάσει προβλεπόμενων οικονομικών στοιχείων

Βήμα 4ο:
Εισαγωγή στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης

Βήμα 5ο:
Εισαγωγή του καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων

Βήμα 6ο:
Εισαγωγή της πλήρους περιγραφής των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων

Βήμα 7ο:
Εισαγωγή της πλήρους περιγραφής των στοιχείων κάθε συνοφειλέτη

Βήμα 8ο:
Εισαγωγή δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου κατά τα τελευταία 5 έτη

Βήμα 9ο:
Εισαγωγή των στοιχείων κάθε συνδεδεμένου νομικού προσώπου

Βήμα 10ο:
Εισαγωγή καταλόγου αμειβόμενων προσώπων

Βήμα 11ο:
Εισαγωγή της αξίας των ακινήτων

Βήμα 12ο:
Εισαγωγή λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών

Συντονιστής

Βασικές αρμοδιότητες

 • Εποπτεία και συντονισμός των εμπλεκόμενων
  μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.
 • Αποστολή προσκλήσεων σε πιστωτές και συνοφειλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.
 • Έλεγχος απαρτίας και των ποσοστών πλειοψηφίας.
 • Σύνταξη του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας

Ο συντονιστής βγαίνει μέσα από κλήρωση που κάνει η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Οι κληρώσεις είναι δημόσιες και διεξάγονται από υπάλληλο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδατης.

• Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους.

• Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

• Ο Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών, που εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η συμμόρφωσή τους σ’ αυτές

• Ο συντονιστής της διαδικασίας διορίζεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, από το μητρώο συντονιστών που υπάρχει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Ο συντονιστής έχει το δικαίωμα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να αποποιηθεί τον διορισμό του, σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του.

Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:

 • κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,
 • οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας

Μετά την αποποίηση διορισμού συντονιστή για τους προαναφερθέντες λόγους στο Βήμα 11 η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.

Διαδικασια διαπραγμάτευσης και διορισμός εμπειρογνώμονα

Μετά την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία από τον πιστωτή, ο συντονιστής κάνει έλεγχο απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών και γίνεται διορισμός Εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αν και η συμμετοχή εμπειρογνώμονα είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των αιτήσεων και για τις μικρότερες επιχειρήσεις).

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή της έκθεσης βιωσιμότητας & σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από τον εμπειρογνώμονα στον συντονιστή, η υποβολή τυχών αντιπροτάσεων από τους πιστωτές και η κοινωποίηση του σχεδίου (ή των σχεδίων) στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές.

Τέλος, ο οφειλέτης εγκρίνει ένα ή περισσότερα από τα σχέδια και οι πιστωτές ψηφίζουν υπέρ τού ή των σχεδίων με απαιτούμενη πλειοψηφία τουλάχιστων 60% των πιστωτών.

Μετά την τελική έγκριση της πρότασης υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη & συναινούντων πιστωτών και συντάσεται και κοινοποιήται πρακτικό περαίωσης από τον συντονιστή.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης έχει ως εξής:

Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης οι πιστωτές αποστέλλουν ηλεκτρονικά:

 • Δήλωση συμμετοχής
 • Δήλωση εμπιστευτικότητας
 • Βεβαίωση συνολικής απαίτησης
 • Δήλωση εκπροσώπου

Με την λήξη της προθεσμίας γίνεται έλεγχος απαρτίας και διαφοράς απαίτησης από τον συντονιστή, και γίνεται ο (προαιρετικός για τις μικρές επιχειρήσεις) διορισμός εμπειρογνώμονα από τους συμμετέχοντες πιστωτές με ελάχιστο ποσό απαιτήσεων ≥ 1/3 των συνολικών απαιτήσεων. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές. Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία κυρίσεται άκαρπη.

Έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών

Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στον συντονιστή, εντός (30) εργασίμων ημερών Έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και (ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας) σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση αμφισβήτισης απαιτήσεων, υποβάλεται και επαλήθευση οφειλών.

Σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί εμπειρογνώμονας (μικρές επιχειρήσεις)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη που έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή εντός των τελευταίων 12 μηνών πρίν την υποβολή της αίτησης.

Top
error: